A Más Nézőpont Műhely Adatkezeléséi Tájékoztatója 

Kérem figyelmesen olvassa el az alábbi Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük személyes adatait, valamint, hogy megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Dr. Antal Orsolya E.V. és Rátkai Noémi E.V., mint a Más Nézőpont Műhely vezetői adatkezelőként tiszteletben tartják mindazon személyek magánszféráját, akik számukra személyes adatot adnak át és elkötelezettek ezek védelmében.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) 13. cikkében foglaltak szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk Önnek:

I. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A Más Nézőpont Műhely adatkezelése során az alábbi jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően jár el:

 1. Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

 3. a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

 4. a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.)

 5. a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (továbbiakban: Köt.)

 6. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)

 7. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

II. Az adatkezelés célja

A Kliens olyan szolgáltatás iránt érdeklődik, amely minimális személyes adat felhasználását igényli; elsősorban a jövőben lehetséges konzultáció technikai szervezésével van kapcsolatban, mint pl. telefonos és levelezési elérhetőség, a szolgáltatás, hatékonyságának biztosítása érdekében. A szolgáltatás során az adatkezelés minimalizált jellegű, alapvetően a Kliens anonimitását kívánja biztosítani. A szolgáltatás igénybevétele során nincs jelentősége a közvetlen személyes azonosító adatoknak, mint pl. a teljes név, lakcím, a konkrét munkahely megjelölése, a hozzátartozók személyes adata.

Az Adatkezelő nem végez adat- és személyiségprofilozást, ami magában foglalná: a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formáját, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használnák.

Dr. Antal Orsolya E.V. a szerződéses kapcsolatban számla kiadására jogosult, így őt számviteli kötelezettségek terhelik. A számviteli nyilvántartásában az Ügyfél következő személyes adata szerepelnek: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, adószám. 

Adatait a számviteli kötelezettség miatt 5 évig kezeli.

Rátkai Noémi E.V. a szerződéses kapcsolatban számla és nyugta kiadására jogosult. Nyugta kiadásakor a számviteli nyilvántartásában nem szerepelnek az Ügyfél személyes adata. Számla kiállításakor a számviteli nyilvántartásában az Ügyfél következő személyes adata szerepelnek: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, adószám.

Adatait a számviteli kötelezettség miatt 5 évig kezeli.

Az Adatkezelő a Kliens számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) nem helyez el.

Az Adatkezelő a Kliens számítógépének IP címét nem kezeli.


III. A kezelt személyes adatok

 • név

 • lakcím

 • elektronikus levélcím

 • telefonszám

 • adószám

Az Adatkezelő csak a szükséges és az eljárás céljával összhangban lévő személyes adatokat kezeli.


IV. Adatfeldolgozó

Dr. Antal Orsolya E.V. a számviteli munka folytonossága, valamint az adók, járulékok bevallása és teljesítése érdekében könyvelőt alkalmaz:

név: Rózsa Ildikó Regisztrált mérlegképes könyvelő, Adótanácsadó, Auditor asszisztens

8452 Halimba, 06/30-998-24-24

Rátkai Noémi E.V. a számviteli munka folytonossága, valamint az adók, járulékok bevallása és teljesítése érdekében könyvelőt alkalmaz:

név: EDO CONTO Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság

cégjegyzék szám: 20 06 037105

V. A kezelt személyes adatok jogalapja

A Kliens hozzájárulása. Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az Kliens a jelen nyilatkozat elfogadásával, tehát egyértelmű megerősítő cselekedettel, írásbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. A Kliens tisztában van azzal, hogy az előre bejelölt négyzet piktogram alkalmazása vagy nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg:

 • Szolgáltatás igénybevétele: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződésen alapuló adatkezelés).

 • Kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

Az érintett jogosul arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 • A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása, jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés).

VI. Az adatkezelés időtartama

A Nyilatkozat elfogadásától kezdve a konzultáció befejezéséig, vagy a Kliens ez irányú rendelkezéséig tart.

A szolgáltatás megkezdése és/vagy lefolytatása esetén a számviteli nyilvántartásokra kötelező megőrzési időig tart.

VII. Az adatok törlése

A Nyilatkozat elfogadásától kezdve a tanácsadási eljárás befejezésééig, vagy a Kliens ez irányú rendelkezésééig, tanácsadási eljárás hiányában azonnal; ezek után az Adatkezelő az elektronikusan és papír alapon kezelt kliensi személyes adatokat haladéktalanul törli.

A számviteli bizonylatokban rögzített személyes adatok esetén, a számviteli nyilvántartásokra kötelező megőrzési időt követően, amely jelenleg 5 év.

VIII. Az Adatkezelő megnevezése

Dr. Antal Orsolya E.V.

nyilvántartási szám: 50184376

Iroda címe: 9025 Győr, Kemény Ferenc sétány 2/B. 2. emelet 83.

Honlap: www.masnezopontmuhely.hu

mail: drantalorsolya@masnezopontmuhely.hu

Rátkai Noémi E.V.

nyilvántartási szám: 53031521

Iroda címe: 9025 Győr, Kemény Ferenc sétány 2/B. 2. emelet 83.

Honlap: www.masnezopontmuhely.hu

mail:ratkainoemi@masnezopontmuhely.hu,

kapcsolat@masnezopontmuhely.hu


Az Adatkezelő a kezelt adatok minimális személyes tartalmára tekintettel Adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz, illetve erre nem köteles.

A kezelt személyes adatok információbiztonságával kapcsolatban az Adatkezelő minden elvárható technikai feltételt teljesít: nem végez hálózati szintű adatrögzítést, a használt gépek tűzfal és vírusvédelemmel rendelkeznek, az informatikai rendszerekbe való belépés jelszóhoz kötött, a gépekhez nincs távoli hozzáférés lehetőség, nem használ profilalkotó rendszert, a papír alapú nyilvántartásokat fizikailag elzárható helyiségben őrzi. A személyes adatokat az Adatkezelő nem továbbítja másnak, nem adja tovább más adatkezelőnek. A Kliens a személyes adatok biztonsága érdekében saját maga jogosult az adatait megadni más adatkezelőnek, így az Adatkezelő biztosítja az adathordozhatóságot pl. ügyvédi irodának, bíróságnak, közigazgatási hatóságnak, egészségügyi szakrendelést ellátó személynek.

Adatvédelmi incidens esetén, az Adatkezelő azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az érintett Ügyfelet is értesíti adatvédelmi incidens esetén.

A Kliens adatkezeléssel kapcsolatos jogai a GDPR 15 -22. cikkeiben foglaltak szerint.

a) Tájékoztatás kéréshez, betekintéshez való jog. Az Ügyfél írásban az Adatkezelőtől kérheti, az adjon tájékoztatást, hogy róla milyen személyes adatot kezelnek, annak forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

b) A helyesbítéshez való jog. Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

c) Adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog. Az Ügyfél kérheti, hogy töröljék a személyes adatait. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály őt a személyes adatok tárolására és / vagy zárolásra kötelezi, pl. hatósági vagy bírósági eljárás során.

d) Zároláshoz való jog. Az Ügyfél írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy jogsérelem érte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

e) Adathordozhatósághoz való jog. Az Ügyfél jogosult kérni a személyes adatainak adatkezelők közötti, másik adatkezelőnek történő közvetlen továbbítását, ha ez technikailag megvalósítható.

f) A tiltakozáshoz való jog. Az Ügyfél írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Így például, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, ennek érdekében például a személyes adatára vonatkozó matematikai és statisztikai elemző eljárásokat alkalmazna, vagy közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a válaszát.

IX. Jogérvényesítési lehetőségek.

Ha az Ügyfélnek nem sikerült a személyes adatával kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét megnyugtató módon rendeznie és/vagy úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult az Ügyfél bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Postafiók 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu

Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén az Ügyfél jogosult polgári peres eljárásban bírósághoz fordulni.